யோசி நண்பா

யோசி நண்பா நேரம் உனதாகஓவியம் தீட்டு கடிதம் எழுதுஉழைத்து உண் மரம் நடுஎண்ணிப்பார் உன் ஆசை தேவைகளை யோசி நண்பா நாட்கள் உனதாகஓடும் நதிகளில் நீராடு மலைகளில் நடஇசைக்கு செவி கொடு புத்தகம் படிஇந்நாள் போல் வாழ்நாள் இருந்திடாதே யோசி நண்பா உலகம் உன்னதமாகபகலவன் ஒளிகூட்ட காற்று தலைகோதமண் மனம்கவர மழை நீராட்டநன்மக்களுடண் உறவாடு வாழ்கையை வாழ்ந்திடு யோசி நண்பா எண்ணத்தில நிருத்தியோசிவயோதிகமும் வந்திடும் அது கடிணமாய் இருந்திடும்உன் காலம் முடிய நீ போகத்தான் வேண்டும்வாழும் நாட்களைContinue reading “யோசி நண்பா”

இருப்பதும் இல்லாததும் – Nasadiya Suktam

The famous nāsadīya sūkta the 129th sukta of the 10th mandala of the Rigveda is possibly the first hymn of creationism.The Rig Veda manuscripts have been selected for inscription in UNESCO’s “Memory of the World” Register. Neither Nasadiya Sukta nor Big Bang Theory claims to have solved the mystery of the creation of the Universe.Continue reading “இருப்பதும் இல்லாததும் – Nasadiya Suktam”

போற்றிடு கோவிந்தம்

Bhaja Govindam By Sri Adi Sankaracharya (and his disciples) The Acharya is believed to have composed the Bhajagovindam during his famous pilgrimage to Kashi (Benares).  The fourteen disciples are said to have accompanied him.  The story goes that when he was walking along the streets of Kashi, he was pained to observe an elderly manContinue reading “போற்றிடு கோவிந்தம்”

Singleton – One Instance of Vedantic philosophy

As always mistakes are the starting point for my new learning’s. How true Seek Govinda turned out fruitful for me, A search in google on Bahaja Govindam landed me in “Eka Sloki” by Shankarar. Eka sloki means “one slokam” which gives you the essence of his Vedantic Philosophy. This was presented as a dialogue betweenContinue reading “Singleton – One Instance of Vedantic philosophy”

Have you seen the seer

Viveka means “to separate”, “to tell apart”. For this, two things are necessary, for example, separating rice from wheat in a pile in which both grains are mixed.Discrimination in modern usage carries a negative connotation. ‘Racial discrimi- nation’ is one such usage. In the workplace, discrimination on the basis of one’s gender is seen withContinue reading “Have you seen the seer”