இருக்க எதற்கு

மணம் இருக்க மலர் எதற்கு

சாந்தம் இருக்க தியானம் எதற்கு

ஒருமை இருக்க தனிமை எதற்கு

வெண்மல்லிகை கோமானே

Published by merags

www.arambhin.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s