யார் கடவுள்

வெற்றி கண்டவன் கல்லை கடவுள் என்றான்
தோல்வி கண்டவன் கடவுளை கல் என்றான்
வெற்றி தோல்வியை கடந்தவன் கடவுளாய் நின்றான்

Published by merags

www.arambhin.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s