ஒன்றாக நன்றாக

பஞ்சபூதங்களும் ஒன்றாக

சந்திரசூரியரும்  உனதாக

ஓ நந்திவாசனே

உலகங்கள் நிரப்பிய உன்னைக் கண்டேன்

மலைத்தேன்

இனி யாரை காயப்படுத்துவேன்

ஏன் ராமநாதா

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s