அவன் வழிதனில்

தேனீயின் வழிதனில் வாசனை மலர்கள் ஓட கண்டேன்

என்ன ஒரு அதிசயம்

இதயத்தின் வழிதனில் புத்தி ஓட கண்டேன்

கடவுளின்  வழிதனில் ஆலயம் ஓட கண்டேன்

Published by merags

www.arambhin.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s