யோசி நண்பா

யோசி நண்பா நேரம் உனதாகஓவியம் தீட்டு கடிதம் எழுதுஉழைத்து உண் மரம் நடுஎண்ணிப்பார் உன் ஆசை தேவைகளை யோசி நண்பா நாட்கள் உனதாகஓடும் நதிகளில் நீராடு மலைகளில் நடஇசைக்கு செவி கொடு புத்தகம் படிஇந்நாள் போல் வாழ்நாள் இருந்திடாதே யோசி நண்பா உலகம் உன்னதமாகபகலவன் ஒளிகூட்ட காற்று தலைகோதமண் மனம்கவர மழை நீராட்டநன்மக்களுடண் உறவாடு வாழ்கையை வாழ்ந்திடு யோசி நண்பா எண்ணத்தில நிருத்தியோசிவயோதிகமும் வந்திடும் அது கடிணமாய் இருந்திடும்உன் காலம் முடிய நீ போகத்தான் வேண்டும்வாழும் நாட்களைContinue reading “யோசி நண்பா”

இருப்பதும் இல்லாததும் – Nasadiya Suktam

The famous nāsadīya sūkta the 129th sukta of the 10th mandala of the Rigveda is possibly the first hymn of creationism.The Rig Veda manuscripts have been selected for inscription in UNESCO’s “Memory of the World” Register. Neither Nasadiya Sukta nor Big Bang Theory claims to have solved the mystery of the creation of the Universe.Continue reading “இருப்பதும் இல்லாததும் – Nasadiya Suktam”

Have you seen the seer

Viveka means “to separate”, “to tell apart”. For this, two things are necessary, for example, separating rice from wheat in a pile in which both grains are mixed.Discrimination in modern usage carries a negative connotation. ‘Racial discrimi- nation’ is one such usage. In the workplace, discrimination on the basis of one’s gender is seen withContinue reading “Have you seen the seer”

Kaupeena Panchakam in Tamil

ஏன் கோமனம் வேதாந்தமும் சித்தாந்தமும் வாழ்க்கை என்றவன் பிட்சை பாத்திரத்தில் கிடைத்தே உணவு என்றவன் சுகமும் துக்கமும் சமம் என்றவன் ஓ கோமணதாரியே நீயே பாக்கியமானவன் Vedantha Vakhyeshu Sada ramantho, Bhikshannamathrena trishtimantha, Vishokamantha karane charantha, Kaupeenavantha Khalu bhaghyavantha 1 Always thinking about words of philosophy, Always getting satisfied with food got by begging, And always without trace of sorrow, thinking of theContinue reading “Kaupeena Panchakam in Tamil”