சிவனே போற்றி

கூடிய நரையும் குன்றிய தேகமும்

உடைந்த பற்களும் வளைந்த முதுகும்

யார் என கேட்கும்  முன்

ஊர் உதவி நாடும் முன்

காலம் உருவத்தை கரைக்கும் முன்

நாடிடு தேடிடு வழிபடு சிவனை

App World

பதிவிறக்கிய பயன்பாட்டை

பயனிலா பண்பாட்டாகிட்ட

பயனற்ற கலாச்சாரம்

Winfire

நகரா நெருப்பும்
எரியா காற்றும்
முயலா முயற்சியே
அறிவாய் மானிடா

Save my world

உலகளாவிய வலைதனில்
எம் மக்கள் மீண்டிட
முகநூல் மறந்திட
ட்வீட் அகன்றிட
என்னாப்பு குறைந்திட
உன்வழி நடந்திட
சிவனே என்றிருந்திட
அருள்வாய் இறைவா

In Search of a Guru

வேதம் விதம் விதம்
மதம் இனம் இனம்
மொழி பதம் பதம்
மக்கள் களம் களம்
குரு பலம் பலம்

Mirror

பூஜை அறையில் கண்ணாடி
ஆம் நியும் கடவுள்தான்
பாா்த்துக்கொள்
வேண்டிக்கொள்
உன் அருள் உனக்கிருந்தால்
இறை அருள் உன்னை சேரும்

Teachers……….Preachers

All through my life lived in the presence & guidance of teachers. My father, mother, grand fathers, aunts and uncles are all teachers. Had wonderful teachers in schools and big thanks to them for what am today.

Not just science or history, all worldly
things and behaviors were thought to us by our teachers.

image

This noble profession has changed a lot with changes around us, still learning and teaching continues…

image

Happy Teachers day.

Journey

Everything has a start and everything will end someday for something else to start.
The journey is more important and will continue,… even after you.

image

Controlling the mind to conceive a message is an art – starting this journey to learn the art.

Here starts the mobile logging. Watch out for interesting updates anywhere anytime.