மனிதம்

இரக்கம் அற்ற மதம் உண்டா?

கருணை அற்ற இனம் உண்டா?

பரிவு அற்ற மனம் உண்டா?

மனிதம் அற்ற மற்றவரை கால

கணிதம் வேரறுக்கும்

Published by merags

www.arambhin.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s