தேவையின் தேவையாய்

தேவை தேவையுற

நட்பாய்  பாசமாய்

காதலாய் கருணையாய்

சேயாய் உடன்பிறப்பாய்

தாயாய் தந்தையாய்

ஏன் கடவுளும் ஆவாய்

தேவையற நீ யாரோ

Published by merags

www.arambhin.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s