கமல்கூற்று

சமூகவலைதளம் சமூகwarகளமாக மாற

மூட வாதிகள் அரசு வியாதிகள் அவைகூற

ரசிக பெருமான் அம்மான் அறைகூற

சமூகம் சுமுகமாக அறன் கூறுமா?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s