தீ கவிதை

உன் காதலால் என் இதயத்தில் பரவிய தீ

உன் காதல் ஒழிய மற்றனைத்தும் ஒழித்தது தீ

கற்ற காரணங்களும் புத்தகங்களும் கிடப்பில் இட்ட தீ

என்னுள் பரவிய கவிதை தீ

 

1 Comments on “தீ கவிதை”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s