தீரனே

தோல்வியை வென்றிட்ட வீரனே

தேவைகளை எவ்வாறு தோற்க்கடித்தாய்

கற்றுக் கொடு

அவர்கள்  பைத்தியமாக

அவர்கள் சோகமாக

அவர்கள் இரண்டும் இரெண்டென கூட்ட

அவர்கள் நானாக

அவர்கள் நீயாக

அவர்கள் நம் தேவையாக

அவர்கள் சிரிக்க

அவர்கள் கதறி அழ

அவர்கள் செத்து மடிய

கற்றுக் கொடு

 

One of the Few (Waters)

When you’re one of the few to land on your feet
What do you do to make ends meet?
Teach.
Make them mad, make them sad, make them add two and two.
Make them me, make them you, make them do what you want them to.
Make them laugh, make them cry, make them lie down and die.

The Final Cut – is the twelfth studio album by the English progressive rock band Pink Floyd, released on 21 March 1983.

Published by merags

www.arambhin.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s