சுயரூபம்

கணத்த மார்பும் நீண்ட கூந்தலும் பெண் ரூபம்

மீசையும் தாடியும் ஆண் ரூபம்

ஆனால், இடையே வட்டமிடும் சுய ரூபம்

ஆணோ இல்லை பெண்ணோ

ஓ ராமநாதா

Published by merags

www.arambhin.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s