மாயை மறைந்திட

உடல் மண்

உயிர் வான்

எதை நான் அடைவேன் கோமானே,

எதற்க்கு, எப்படி

உன்னை நினைக்கவே

என் மாயையை நீக்கிடு

வெண்மல்லிகை கோமானே

Published by merags

www.arambhin.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s