எங்கே நீ

என்னை அறியாது நானிருக்க

நீ எங்கிருந்தாய்

பொன் தன் நிறத்தில் இருக்க

நீ என்னுள் இருந்தாய்

உன்னுள் கண்டேன்

வெண்மல்லிகை கோமானே

முரண்பாடாகிய  உனை என்னுள்

அங்கம் ஏதும் இன்றி

Published by merags

www.arambhin.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s