இரு காதல்

கணவர் உள்ளே காதலர் வெளியே

இவ்விருவரை எவ்வாறு நான் கையாளுவேன்

இவ்வுலகம் மற்றும் அவ்வுலகம்

இருவேறுஉலகை எவ்வாறு நான் கையாளுவேன்

என் வெண்மல்லிகை கோமானே

எவ்வாறு கையாளுவேன் என்னொரு  கையில்

இந்த  வட்டோடும்  நீண்ட வணங்குதலும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s