அரியா புதையல்

நிலத்திலே  புதையல்யிருக்க

பழத்திலே  சுவையிருக்க

மண்ணிலே பொன்னிருக்க

விதையிலே எண்ணையிருக்க

அறுதி இருதயத்தில் மறைந்திருக்க

யாரும் அறியா வழிகாட்டியே எங்கள்

வெண்மல்லிகை கோமானே

Published by merags

www.arambhin.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s